Algemene voorwaarden

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruikmaakt.

Aanvullende voorwaarden:

Opties & Reserveringen

1. Een optie heeft een geldigheidsduur van twee weken. Dit kan desgewenst verlengd worden. Indien zich vóór het verstrijken van de optietermijn een andere gegadigde voor de betreffende datum, tijd en locatie meldt, zal aan de eerste optienemer worden gevraagd de optie, indien gewenst, in een reservering om te zetten.

2. Indien een optienemer niet tijdig (binnen twee weken) schriftelijk of per mail meedeelt de optie in een definitieve reservering om te willen zetten, vervalt de verplichting de geopteerde datum of data voor de optienemer te reserveren. 

3. Een reservering is van kracht zodra afspraken over de reservering door De tuin van de smid aan de klant – schriftelijk of per mail– zijn bevestigd.

4. Teneinde een soepel en correct verloop van de reservering mogelijk te maken, dienen alle gegevens omtrent de reservering tenminste twee weken voor de afgesproken datum bekend te zijn. Het afgesproken aantal gasten kan tot drie werkdagen van tevoren met maximaal 10% worden bijgesteld. Daarna wordt het bij de reservering opgegeven aantal gasten in rekening gebracht, ongeacht of deze wel of niet komen. Als er op de gereserveerde datum toch meer gasten verschijnen dan vooraf is afgesproken, kan niet gegarandeerd worden dat zij hetzelfde aanbod krijgen als eerder overeengekomen.

5. Indien bij goedvinden van de klant en De tuin van de smid een datum van zakelijke bijeenkomst, huwelijk of feest wordt verzet, is een administratievergoeding ten bedrage van 10 % van de reserveringswaarde. De op het moment van de levering geldende prijzen en voorwaarden, zijn de prijzen en voorwaarden die uiteindelijk in rekening gebracht zullen worden.

Wil een klant in aanmerking komen voor deze zogenoemde administratievergoeding van 10% (in plaats van annulering volgens de reguliere voorwaarden), dan dient de vervangende datum voor de reservering binnen 8 dagen na melding bekend te zijn bij De tuin van de smid.

6. Bij reserveringen met offerte dient 33% van het geschatte bedrag bij aangaan van de reservering te worden voldaan. De overige 67% (plus eventuele extra’s, zoals drankjes op nacalculatie) dient na ontvangst van de eindfactuur binnen 14 dagen overgemaakt te worden. Bij annulering gelden de onder 7. vermelde termijnen. Wanneer niet wordt betaald volgens de overeengekomen condities, zijn eventuele wettelijke rente, de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van de  klant.

Annulering

7. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Bij annulering zijn de volgende voorwaarden van kracht

Bij annulering van een huwelijk: 

 • is 10% van de reserveringswaarde verschuldigd bij annulering van de overeenkomst meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop de horecadienst zou worden verleend.
 • Bij annulering meer dan 3 maanden  voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35 % van de reserveringswaarde te betalen.
 • Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50 % van de reserveringswaarde te betalen.
 • Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75 % van de reserveringswaarde te betalen.
 • Bij annulering tussen bedoeld tijdstip en 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100 % van de reserveringswaarde te betalen.

Voor overige reserveringen geldt het onderstaande schema:

 • Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de gast niet gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.
 • Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde te betalen.
 • Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde te betalen.
 • Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde te betalen.
 • Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de gast gehouden 60% van de reserveringswaarde te betalen.
 • Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde te betalen.
 • Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde te betalen.

8. Uitzondering op artikel 7 is dat indien als gevolg van overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld maatregelen ten behoeve van de bestrijding van COVID-19) De tuin van de smid niet in staat is om de overeengekomen diensten te leveren, De tuin van de smid zo spoedig mogelijk contact zal opnemen met de klant om dan wel de datum te verzetten, dan wel de overeenkomst te beëindigen met terugbetaling van de eventuele gedane aanbetaling. 

Aansprakelijkheid

9. De tuin van de smid heeft een inspanningsverplichting, overeenkomstig het overeengekomen serviceniveau. Zij is niet aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt, ongeacht de oorzaak van het niet behalen van dit niveau.

10. De tuin van de smid is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de diensten ten gevolge overmacht, waaronder inbegrepen doch niet beperkt tot: storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit.

11. Het is niet toegestaan de ter beschikking gestelde ruimte of dienst aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.

12. Door aanvaarding van het gebruik bevestigt de klant bekend te zijn met de algemene en aanvullende voorwaarden (alsmede huisregels) en de daaruit voortvloeiende verplichtingen en consequenties, in de ruimste zin genomen, stipt te zullen naleven. De gast verplicht zich te houden aan de geldende voorschriften betreffende de veiligheid en de openbare orde.

13. De gast dient de zaal op het overeengekomen tijdstip te verlaten, maximaal een kwartier hierna dient de gehuurde ruimte leeg te zijn. Bij eventuele verlenging van de uren – en dan alleen wanneer dit tijdig, minimaal een dag voor de bijeenkomst is overeengekomen – zal extra zaalhuur worden doorberekend en zal deze binnen 8 dagen worden voldaan door de huurder. De zaal dient in ordelijke staat achter gelaten te worden. In de gehuurde ruimten mag niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder. Schade, welke door of vanwege de klant of zijn gasten aan het gebouw, de inventaris, het terrein wordt toegebracht of door gebruik is ontstaan, zal door verhuurder op kosten van de gast worden hersteld.

Betalingen

14. De vermelde prijzen en tarieven voor zakelijke verhuur zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld. De vermelde prijzen en tarieven voor particuliere verhuur zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

15. De op het moment van de levering geldende prijzen, zijn de prijzen die uiteindelijk in rekening gebracht zullen worden.

16. Alle betalingen door de klant aan De tuin van de smid worden in mindering gebracht op de oudste vordering van De tuin van de smid ongeacht enige andere aanduiding door de klant.

17. Klant is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichtingen op te schorten dan over te gaan tot verrekening van een (beweerdelijke) geldvordering op De tuin van de smid met enig aan De tuin van de smid verschuldigd bedrag.

18. Indien de klant van mening is dat een factuur onjuist is, dan kan tegen de factuur schriftelijk bezwaar worden maken. Een bezwaar dient binnen twee weken na de factuurdatum door De tuin van de smid ontvangen te zijn. Bezwaren dienen ingediend te worden op het kantooradres van De tuin van de smid of per e-mail gezonden te worden aan: facturen@detuinvandesmid.nl  Na ontvangst van het bezwaar zal De tuin van de smid een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdig ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door de klant aanvaard.

Beëindiging overeenkomst

19. Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat de klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door De tuin van de smid geleverde diensten, tenzij De tuin van de smid ter zake deze diensten in verzuim is.

20. De tuin van de smid is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

 1. De klant in staat van faillissement is verklaard;
 2. De klant voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
 3. De klant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
 4. De klant een rechtspersoon is: van rechtsvorm verandert, fuseert met of wordt overgenomen door een andere rechtspersoon, dan wel ophoudt te bestaan.
 5. De tuin van de smid redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
 6. De verstandhouding tussen partijen door enerlei reden zodanig verstoord is dat continuering van de overeenkomst niet wenselijk is.

In geval van ontbinding op grond van deze genoemde grondslagen heeft de klant geen recht op  schadevergoeding.

Privacy

21. De tuin van de smid verwerkt Persoonsgegevens van haar klanten en andere zakelijke contactpersonen. Het volledige en actuele privacy statement van “De tuin van de smid” is te raadplegen via onze website

Wijzigingen

22. De tuin van de smid is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze Aanvullende Voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Huisregels De tuin van de smid

Gedragsregels

Bij De tuin van de smid gelden voor iedereen de volgende omgangsregels: 

Er wordt niet gevochten, gepest, gediscrimineerd en vernield. Deze regel geldt tegenover alle levende wezens: mensen, maar ook bomen, planten en dieren van groot tot heel klein.


Honden

Zijn welkom, maar zowel buiten als binnen aan de lijn i.v.m. het loslopend (pluim)vee.

Eigen consumpties

Op het gehele terrein (alles binnen de hekken, dus inclusief de natuurspeeltuin) zijn eigen consumpties niet toegestaan. 

Uitzondering hierop is babyvoeding en voor een besloten feest eigen taart (daar wordt wel schotelgeld voor gerekend).

Meubilair en spullen

Ga er respectvol mee om:

 • niet klimmen op de kunstwerken (wel op de boomstammen)
 • de schommel is alleen voor kinderen onder de 10 jaar
 • zet geleend speelgoed weer compleet terug op zijn plaats

Natuur en dieren

Laat de natuur en de dieren met rust en kom niet achter de hekken van de dierenverblijven. Alle dieren op De tuin zijn vluchtdieren, dus loop niet achter ze aan.

Toezicht kinderen

Let op de veiligheid van uw kind! Kinderen mogen binnen en op het terras niet rennen, omdat ze daar tegen personeel met hete drankjes aan kunnen botsen. Alle kinderen hebben toezicht nodig van ouders of een begeleider, voornamelijk om te zorgen dat de huisregels worden nageleefd.

Groepen vanaf 10 kinderen hebben permanent een begeleider nodig. Wij kunnen helpen meedenken over een (betaalde) activiteitenbegeleider, bijvoorbeeld tijdens uw feest op De tuin.

Geen auto’s

De auto parkeren kan bijvoorbeeld op de Zaalbergweg of bij de Lammebrug (niet bij camping de Stochemhoeve). Auto’s kunnen alleen bij grote uitzondering op het terrein geparkeerd worden (overleg met het personeel)

Alcohol

Wij houden ons strikt aan de wetgeving rond alcoholgebruik en schenken niet aan jongeren onder de 18 jaar; ook niet tijdens feesten.

Roken

Er mag bij ons op het terras gerookt worden, binnen nergens. Deze regels gelden ook voor e-sigaretten.

Drugs

Alle soorten drugs en gebruik(ers) ervan zijn verboden op het gehele terrein; dit geldt voor soft en harddrugs.

​​