algemene (betalings)voorwaarden

Uniforme Voorwaarden Reserveringen

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Overzicht op 24 mei 2018

1. Een optie heeft een geldigheidsduur van twee weken. Dit kan desgewenst verlengd worden. Indien zich vóór het verstrijken van de optietermijn een andere gegadigde voor de betreffende datum, tijd en locatie meldt, zal aan de eerste optienemer worden gevraagd de optie, indien gewenst, in een reservering om te zetten

2. Een optie kan tot uiterlijk twee weken voor datum in een reservering worden omgezet. Indien een optienemer niet tijdig meedeelt de optie in een definitieve reservering om te willen zetten, vervalt de verplichting de geopteerde datum of data voor de optienemer te reserveren. De optie dient per brief of per mail bevestigd te worden.

3. Een reservering is van kracht zodra afspraken over de reservering door De tuin van de smid aan de klant – mondeling, schriftelijk of per mail– zijn bevestigd.

4. Teneinde een soepel en correct verloop van de reservering mogelijk te maken, dienen alle gegevens omtrent de reservering tenminste twee weken voor de afgesproken datum bekend te zijn. Het afgesproken aantal gasten kan tot drie werkdagen tevoren met maximaal 10% worden bijgesteld. Daarna wordt het bij de reservering opgegeven aantal gasten in rekening gebracht, ongeacht of deze wel of niet komen. Als er op de gereserveerde datum toch meer gasten verschijnen dan vooraf is afgesproken, kan niet gegarandeerd worden dat zij hetzelfde aanbod krijgen voorgeschoteld als dat van het afgesproken aantal gasten.

5. Bij reserveringen met offerte dient 33% van het geschatte bedrag bij aangaan van de reservering te worden voldaan. De overige 66% (plus eventuele extra's, zoals drankjes op nacalculatie) dient na ontvangst van de eindfactuur binnen 8 dagen overgemaakt te worden. Bij annulering gelden de onder 7) vermelde termijnen. Wanneer niet wordt betaald volgens de overeengekomen condities, zijn eventuele wettelijk rente, de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van de klant.

7. Bij annulering zijn de volgende voorwaarden van kracht:

 • Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden.
 • Bij annulering van een huwelijksdatum (en de datum is gereserveerd en de orderbevestiging getekend dan is 10% van de reserveringswaarde verschuldigd bij annulering van de overeenkomst meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop de horecadienst zou worden verleend.
 • Tussen de 6 en 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35 % van de reserveringswaarde te betalen.
 • Tussen de 3 en 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50 % van de reserveringswaarde te betalen.
 • Tussen de 2 en 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60 % van de reserveringswaarde te betalen.
 • Tussen de 2 en 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75 % van de reserveringswaarde te betalen.
 • Tussen bedoeld tijdstip en 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100 % van de reserveringswaarde te betalen.

 

Voor overige reserveringen geldt het hier onderstaande schema:

 • Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de gast niet gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.
 • Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde te betalen.
 • Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde te betalen.
 • Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde te betalen.
 • Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de gast gehouden 60% van de reserveringswaarde te betalen.
 • Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde te betalen.
 • Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde te betalen.

 

8. De gast dient de zaal in ordelijke staat achter laten en op het overeengekomen tijdstip te verlaten. Bij eventuele verlenging van de uren - en dan alleen wanneer dit tijdig is overeengekomen - zal extra zaalhuur worden doorberekend en zal deze binnen 8 dagen worden voldaan door de huurder. In de gehuurde ruimten mag niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder. Schade, welke door of vanwege de klant of zijn gasten aan het gebouw, de inventaris, het terrein wordt toegebracht of door gebruik is ontstaan, zal door verhuurder op kosten van de gast worden hersteld.

9. De tuin van de smid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die op welke wijze dan ook tijdens het verblijf in het gebouw of op het terrein voor de gast en⁄of zijn eigendommen is ontstaan, noch zijn de medewerkers aansprakelijk voor verlies of diefstal van kledingstukken of andere privégoederen van de gast.

10. Door aanvaarding van het gebruik bevestigt de klant bekend te zijn met de algemene voorwaarden voor optie, reservering, huur en catering en de daaruit voortvloeiende verplichtingen en consequenties, in de ruimste zin genomen, stipt te zullen naleven.

11. De gast verplicht zich te houden aan de geldende voorschriften betreffende de veiligheid en de openbare orde.

Algemene (betalings)voorwaarden

Algemene Voorwaarden https://www.detuinvandesmid.nl/algemene-voorwaarden/

Artikel 1 — Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).

1.2 “De tuin van de smid” : De V.O.F. “De tuin van de smid”, statutair gevestigd te Oegstgeest (KvK-nummer: : 56626762).

1.3 Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

1.4 Registratie: het volledig invullen en verzenden van het op de Website aanwezige registratieformulier waardoor het mogelijk wordt van de Diensten van “De tuin van de smid” gebruik te maken.

1.5 Website: www.detuinvandesmid.nl  en alle overige sites die onder de naam van “De tuin van de smid” geregistreerd staan.

1.6 Klant: de Gebruiker met wie “De tuin van de smid” een overeenkomst heeft gesloten en/of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan “De tuin van de smid” Diensten aan deze partij levert.

1.7 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen “De tuin van de smid” en Klant.

Artikel 2 — Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door “De tuin van de smid” van Diensten aan of ten behoeve van Klant.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten waarbij “De tuin van de smid” geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Klant doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van “De tuin van de smid” door een derde aan Klant worden geleverd.

2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door “De tuin van de smid” en Klant zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is dan wel vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. “De tuin van de smid” en Klant treden alsdan met elkaar in overleg over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6 “De tuin van de smid” is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze Algemene Voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Artikel 3 — Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van “De tuin van de smid” zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Alle prijsopgaven door of vanwege “De tuin van de smid” gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door “De tuin van de smid” schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

3.3 Alle overeenkomsten tussen “De tuin van de smid” en Klant worden uitsluitend in het Nederlands opgesteld.

3.4 Een overeenkomst komt tot stand doordat een Gebruiker het door “De tuin van de smid” een offerte, overeenkomst of opdracht ondertekent en dat formulier door verzending bevestigt.

3.5 Aanvullingen en wijzigingen van een overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien partijen deze schriftelijk overeen zijn gekomen.

3.7 Opgegeven termijnen voor de levering door “De tuin van de smid” van Diensten dienen slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 — Service

5.1 “De tuin van de smid” heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van diensten, overeenkomstig het overeengekomen service niveau. “De tuin van de smid” is niet aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt, ongeacht de oorzaak van het niet behalen van dit niveau.

5.2 “De tuin van de smid” is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de diensten ten gevolge overmacht, waaronder inbegrepen doch niet beperkt tot: storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit.

5.3 “De tuin van de smid” is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verlenen van medewerking of het geven van uitvoering aan een ambtelijk gegeven bevel waaronder begrepen het faciliteren van het leggen van beslag op en het geven van inzage of het afgeven van door Klant opgeslagen data en Persoonsgegevens.

5.4 Het is Klant niet toegestaan de diensten en/of de beschikbaar gestelde ruimte te gebruiken voor handelingen en of gedragingen in strijd met wettelijke bepalingen, de etiquette of de Huisregels van De tuin van de smid;

5.5 Het is Klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde ruimte of dienst aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.

5.6 “De tuin van de smid” is in de onderstaande gevallen gerechtigd de diensten aan Klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang, zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan “De tuin van de smid” alle schade ten gevolge van de overtreding door “De tuin van de smid” of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde gelden zullen worden geretourneerd, dan wel verrekend:

 1. indien Klant het gestelde in artikel 5.3 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
 2. indien blijkt dat Klant valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
 3. indien blijkt dat Klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
 4. op grond van een (uitvoerbaar bij voorraad verklaard dan wel in kracht van gewijsde gegaan) gerechtelijk van ”De tuin van de smid” of een gegeven ambtelijk bevel.

 

5.7 “De tuin van de smid” oefent geen invloed uit op de informatie die via hun site wordt gedeeld door derden.

Artikel 6 — Buitengebruikstelling

6.1 “De tuin van de smid” is gerechtigd om – zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn – geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens “De tuin van de smid” niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op grond van een (uitvoerbaar bij voorraad verklaard dan wel in kracht van gewijsde gegaan) gerechtelijk vonnis en/of een gegeven ambtelijk bevel. Klant blijft gehouden om zijn betalingsoverplichtingen op grond van de met Klant gesloten overeenkomst te voldoen.

6.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Klant zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien “De tuin van de smid” een schriftelijk bericht ontvangt van het daartoe bevoegde gezag dat de dienstverlening weer mag worden uitgevoerd.

Artikel 7 — Prijzen en tarieven

7.1 Alle door “De tuin van de smid” vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

7.2 Alle door “De tuin van de smid” vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

7.3 “De tuin van de smid” is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in.

7.4 Klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 8 — Betaling

8.1 De betalingsverplichting van Klant gaat (deels) in op de dag dat de goedkeuring van de offerte / de overeenkomst/de dienst tot stand komt.

8.2 Betaling dient te geschieden in de valuta zoals vermeld op de factuur. Betaling in cryptocurrency wordt niet door “De tuin van de smid” aanvaard, tenzij uitdrukkelijk met “De tuin van de smid” schriftelijk overeengekomen.

8.3 Klant dient de facturen van “De tuin van de smid” te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

8.4 Alle betalingen door Klant aan “De tuin van de smid” worden in mindering gebracht op de oudste vordering van “De tuin van de smid” ongeacht enige andere aanduiding door Klant.

8.5 Klant is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichtingen op te schorten dan over te gaan tot verrekening van een (beweerdelijke) geldvordering op “De tuin van de smid” met enig aan “De tuin van de smid” verschuldigd bedrag.

8.6 Indien Klant enige factuur van “De tuin van de smid” niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.

8.7 Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is een Klant die consument is, wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd over het verschuldigde bedrag. Een Klant die handelt uit naam van beroep of bedrijf, is wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.

8.8 Indien Klant, na schriftelijke aanmaning om het verschuldigde bedrag binnen twee weken na die aanmaning te voldoen niet betaalt, is klant aanmaningskosten ad € 35,- verschuldigd.

8.9 Indien Klant na schriftelijke aanmaning tot betaling, zoals omschreven in 8.7, niet binnen de gestelde termijn betaalt, is “De tuin van de smid” gerechtigd om de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door “De tuin van de smid” geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (waaronder begrepen doch niet beperkt tot, deurwaarderskosten, griffiegeld, nakosten en advocaatkosten). De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 375,- inclusief BTW.

8.10 Indien Klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan Klant zijn tegen de factuur schriftelijk bezwaar maken. Een bezwaar dient innen twee weken na de factuurdatum door “De tuin van de smid” ontvangen te zijn. Bezwaren dienen ingediend te worden op het kantooradres van “De tuin van de smid” of per e-mail gezonden te worden aan: financien@detuinvandesmid.nl  Na ontvangst van het bezwaar zal “De tuin van de smid” een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Klant aanvaard.

Artikel 9 — Beëindiging

9.1 Klant dient de overeenkomst conform artikel 3.8 dan wel artikel 7.4 op te zeggen. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk (of per mail) te gebeuren.

9.2 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door “De tuin van de smid” geleverde Diensten, tenzij “De tuin van de smid” terzake deze Diensten in verzuim is.

9.3 “De tuin van de smid” is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

 1. Klant in staat van faillissement is verklaard;
 2. Klant voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
 3. Klant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
 4. Indien Klant een rechtspersoon is: van rechtsvorm verandert, fuseert met of wordt overgenomen door een andere rechtspersoon, dan wel ophoudt te bestaan.
 5. “De tuin van de smid” redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

 

9.4 “De tuin van de smid” is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel buiten werking te stellen, in de gevallen omschreven in artikel 4.

9.5 In geval van ontbinding op grond van de in dit artikel 9 genoemde grondslagen heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 10 — Aansprakelijkheid

10.1 “De tuin van de smid” is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar “De tuin van de smid” weinig of geen invloed op kan uitoefenen. “De tuin van de smid” is niet aansprakelijk als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van een verplichting van genoemde derden.

10.2 Iedere aansprakelijkheid van “De tuin van de smid” voor enige andere vorm van schade onder de met Klant gesloten overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten, tenzij Klant aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van “De tuin van de smid”.

10.3 Klant vrijwaart “De tuin van de smid” voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Klant geleverde diensten van of middels “De tuin van de smid” .

10.4 Indien en voor zover “De tuin van de smid” jegens Klant in het kader van de met Klant gesloten overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niettemin gehouden is tot schadevergoeding, Is “De tuin van de smid” slechts gehouden tot vergoeding van directe schade, tot een maximum bedrag van onder de aansprakelijkheidsverzekering van “De tuin van de smid” uit te keren bedrag, eventueel verhoogd met het eigen risico van “De tuin van de smid”. Indien en voor zover er om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van “De tuin van de smid” beperkt tot vergoeding van de directe schade tot een bedrag gelijk aan de door “De tuin van de smid” ontvangen vergoedingen van Klant onder de Overeenkomst in de twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis .

10.5 Klant is aansprakelijk voor alle schade die “De tuin van de smid” mocht lijden ten gevolge van een aan Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

10.6 Wijzigingen in de gegevens van Klant dient Klant direct schriftelijk mede te delen aan “De tuin van de smid” . Bij uitblijven hiervan is Klant aansprakelijk voor eventuele schade die Klant of “De tuin van de smid” daarvan ten gevolge lijdt.

Artikel 11 — Privacy.

11.1 “De tuin van de smid” verwerkt Persoonsgegevens van haar klanten en andere zakelijke contactpersonen. Het volledige en actuele privacy statement van “De tuin van de smid” is te raadplegen via https://www.detuinvandesmid.nl/privacystatement/  .

Artikel 12 — Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Alle geschillen tussen “De tuin van de smid” en Klant worden beheerst door Nederlands recht.

12.2 Alle geschillen tussen “De tuin van de smid” en Klant worden, in eerste aanleg, bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Midden-Nederland.